| | | | |


Auta, auta, auta …… a životní prostředí

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Automobilová doprava se stala pro současné generace naprostou samozřejmostí. Auto je pro mnohé nezbytností při podnikání, jiní si na provozu automobilů založili přímo svou živnost a málokterá rodina se obejde bez auta v soukromém životě. Nicméně v dnešním světě automobil není pouhou nezbytností, ale stal se i výrazem blahobytu a nástrojem k zajištění pohodlí a se zvýšením životní úrovně obyvatel se z původního v průměru ani ne jednoho auta pro celou rodinu v době totality počet plechových miláčků rozrostl na auto pro téměř každého dospělého člena rodiny. Občasné průjezdy automobilů v krajině se vyvinuly v dlouhé nepřetržité šňůry aut, násobené častými dopravními nehodami i přes to, že bezpečnost a technické vybavení automobilů se neustále zvyšuje.

Jen málokdo si při nadšení z pořízení nového automobilu či v průběhu jeho užívání uvědomí, že vliv aut na životní prostředí se projevuje hned v několika dimenzích. Vzhledem k povinnému měření emisí každý řidič ví, že automobil je zdrojem emisí škodlivých látek do ovzduší. K emisím výfukových plynů se přidává ještě zvýšená prašnost pocházející z jejich provozu, a proto na ně lze nahlížet jako na významné mobilní zdroje znečišťování ovzduší, jež v kombinaci s vysokou hustotou provozu způsobují nemalé problémy v řadě evropských měst. Bydlet na rušné třídě s hustým provozem se raději vyhýbáme, neboť k nadměrně znečištěnému ovzduší se zde přidává i silně obtěžující hluk z dopravy, který může být příčinou vážných psychosomatických problémů.

Nejde ale pouze o problémy vztahující se k městské dopravě. Automobilová doprava škodí v přírodě, ve volné krajině, která je protkávána čím dál hustější sítí dopravních cest, znemožňujících přirozenou migraci volně žijících živočichů, kladoucích velké nároky na zemědělskou či lesní půdu a nevyhýbajících se ani zvláště chráněným přírodním plochám.

V neposlední řadě lze na automobilovou dopravu nahlížet jako na významný zdroj odpadu, se kterým se společnost musí potýkat, a to jednak co se týče obrovského množství autovraků, ale i odpadu, vznikajícího při rekonstrukci silniční sítě.

Avšak nejvýznamnější dopad automobilové dopravy, který ovlivňuje prakticky všechny složky životního prostředí, je produkce skleníkových plynů, neboť současný automobilový park je vybaven převážně spalovacími motory, produkujícími oxidy uhlíku a další látky s vyšším či nižším potenciálem globálního oteplování. Proto automobilová doprava významně přispívá ke změnám klimatu a je otázkou, zda je možné, vhodné či přínosné nahradit spalovací motory za alternativní pohon.

Proto se tato sekce konference soustředí na veškeré problémy, související s automobilovou dopravou, a jejich reflexi v právní úpravě na úrovni národního, unijního i mezinárodního práva. V centru pozornosti příspěvků jsou tudíž auta ve vztahu k ochraně životního prostředí, ať již z kritického pohledu kladů a nedostatků právní úpravy, problémů s jejím prosazováním, vzájemných vazeb či možností dalšího vývoje. Vítány jsou příspěvky na následující a jiná s auty úzce související témata:

 • plánování a výstavba dopravní infrastruktury a ochrana životního prostředí včetně procedury posuzování vlivů (EIA/SEA),
 • výstavba dopravní infrastruktury na zemědělské a lesní půdě,
 • výstavba dopravní infrastruktury a NATURA 2000 a ochrana ostatních zvláště chráněných území a částí přírody,
 • technické požadavky na automobily,
 • e-mobilita a jiné možnosti využití alternativních pohonných hmot,
 • autovraky a jiné odpady (pneumatiky, baterie, kapaliny apod.),
 • vliv automobilové dopravy na přírodu a krajinu,
 • automobilová doprava jako zdroj hluku,
 • automobily coby mobilní zdroje znečišťování ovzduší,
 • automobily coby zdroj skleníkových plynů,
 • plošné/územní regulace automobilové dopravy,
 • ekonomické nástroje a jejich využití při regulaci automobilové dopravy.
Odborný garant:
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, čeština
Publikační výstup:
monografie, sborník (e-kniha)

monografiie z vybraných příspěvků


nahoru