| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Sekce

Půda v právních vztazích

(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem, přírodním bohatstvím každé země. V současné době naší společností již pociťované projevy změn klimatu především v podobě sucha jsou důsledkem i dlouhodobé nedůsledné péče o půdu a neřešení problémů spojených s jejím úbytkem a degradací jejích biologických, chemických a fyzikálních vlastností. Složitost vazeb, do kterých půda vstupuje, odráží rozmanitost jejích funkcí. Je výrobní prostředkem, zdrojem potravin, biomasy a surovin pro společnost, je i obchodovatelným zbožím. Současně jako základní složka životního prostředí plní řadu nezastupitelných mimoprodukčních funkcí, zajišťuje retenci, filtraci a přeměnu látek, je stanovištěm rostlinných a živočišných druhů, přirozenou genetickou bankou, úložištěm uhlíku.

Otázka účinného zajištění ochrany mimoprodukčních funkcí půdy při současném reflektování požadavků společnosti na půdu jako předmět exploatace je zkoumána řadou vědních oborů. Cílem sekce je ve vazbě na integrované a komplexní pojetí ochrany půdy otevřít a umožnit kritickou odbornou diskusi zaměřenou na analýzu platné právní úpravy na úrovni národní, evropské i mezinárodní a její účinnosti a na možnosti dalšího směřování, v rovině teoretické i aplikační.

Sekce je otevřena široké odborné veřejnosti z řad akademiků, představitelů veřejné správy, vlastníků či uživatelů půdy a dalších dotčených osob. Jsou vítány příspěvky věnované veřejnoprávním i soukromoprávním otázkám souvisejícím mj. s ochranou půdy před působením degradačních faktorů, s racionálním a udržitelným využíváním půdy k zemědělské výroby i jiným účelům, s vlivem struktury vlastnických a užívacích práv k půdě, či s řešením možných střetů zájmů při plnění jejích jednotlivých funkcí.

Bez vzájemného tlumočení.

Odborný garant:
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D., JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
monografie, sborník (e-kniha)

nahoru