| | | | |


Zajišťovací instituty v trestním řízení

(Katedra trestního práva)

Instituty zajištění osob a věcí v trestním řízení vždy představovaly velmi zajímavou oblast pro aplikační praxi i teoretické bádání, přičemž nejinak je tomu i v současnosti, kdy se toto téma stalo aktuálním zejména v souvislosti s loňskými podstatnějšími novelizacemi jejich právní úpravy. Zajímavost těchto institutů pramení nejen z toho, že představují i na poměry trestního práva velmi hmatatelný projev veřejné moci ve sféry zájmů jednotlivce, a tedy jsou nezřídka předmětem zájmu i práva ústavního, ale zejména v posledních letech se v nich silně projevují i harmonizační snahy práva unijního. Obzvláště vliv těchto dvou právních odvětví na trestní právo procesní vytváří mnoho neuralgických bodů, z nichž lze namátkou jmenovat problematiku souladnosti tzv. rozšířených konfiskací se základními zásadami trestního řízení, frikce mezi lidskoprávními požadavky na podmínky uplatnění zajišťovacích institutů a potřebou jejich včasnosti a operativnosti, forem mezinárodní justiční spolupráce v této oblasti či možného nadužívání zajištění věcí pro potenciální výkon majetkových trestů atd. Tato sekce nabízí účastníkům možnost chopit se některého z těchto nastíněných problémů či kteréhokoliv jiného, který se tematicky shoduje s problematikou institutů zajištění osob a věcí (včetně předběžných opatření) v trestním řízení.

Odborný garant:
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. David Čep, Mgr. Katarína Kandová
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Při vhodné skladbě příspěvků bude zváženo uspořádání kolektivní monografie.


nahoru